ТРИТЕ 'ИН'

Something more than consultancy...

Something more than consultancy...

Something more than consultancy...

ИНОВАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ, ИНВЕСТИЦИИ

ИНОВАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ, ИНВЕСТИЦИИ

ИНОВАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ, ИНВЕСТИЦИИ

Slider

КОИ СМЕ НИЕ?

Инно Адвайзърс е създадена, изхождайки от разбирането, че колкото по-рано бъде доловен пулсът на времето, в което живеем и динамиката на процесите в него, толкова повече възможности и хоризонти се разкриват пред бизнеса, неправителствения сектор и академичните среди в България. В Европа сме част от глобалното състезание и вече не е достатъчно да правим настоящите неща по по-добър начин, но и да измисляме нови и да създаваме иновации, които да подобрят начина на живот на гражданите, да имат добавена стойност за ключови сектори като здравеопазването, информационните технологии, икономиката и малките и средни предприятия, както и да компенсират намаляването на ключови ресурси и да засилят връзката между изследванията, иновациите и пазара.

НАШАТА МИСИЯ

Нашата визия е с широк хоризонт, стратегически поглед и морален компас. Нашите принципи са прозрачност, честност, доверие, партньорство, уважение, върховенство на закона, отчетност и отговорност, чрез които постигаме синергия между думи, мисли и действия.

НАШИТЕ ЦЕЛИ

 • Насърчаваме участието на български фирми и неправителствени организации в конкурсите за финансиране на проекти от Програмата „Еразъм+“, Европейските структурни и инвестиционни фондове и други европейски, национални и международни програми и финансови инструменти.

 • Подпомагаме разработването и въвеждането на иновации и иновативни продукти чрез идентифициране на подходящо финансиране.
 • Реализираме установяването на връзки и контакти между български и чуждестранни фирми, университети и научни институти за съвместно участие в европейски проекти по хоризонталните програми на ЕС.
 • Подпомагаме малките и средни предприятия и научни организации чрез оказване на консултации за финансиране на научни изследвания и иновации по Европейската програма за научни изследвания и иновации ‘Хоризонт 2020’.
 • Подпомагаме държавни и частни институции при разработване на стратегии проучвания и анализи в областта на европейското финансиране, европейското право, държавното управление, образованието и младежките дейности.
 • Повишаваме информираността на бизнеса и неправителствения сектор по въпроси свързани с различните възможности за финансиране на техните нужди чрез провеждане на обучения и информационни семинари.

ИННО

АДВАЙЗЪРС

собственост на Комак Инвестмънтс, има за цел да бъде нещо повече от стандартна консултантска компания, насочвайки се към разработване на проекти, имащи принос за средата, в която живеем, бизнеса и гражданското общество.

Това са проекти, съдържащи новото, разгръщащи иновативния потенциал на бизнеса, неправителствените организации, академичните среди, младите хора и водещи до устойчиви резултати, както за конкретните бенефициенти, наши клиенти, така и допринасящи за средата, в която живеем, образованието и развитието на младите хора, растежа и конкурентоспособността на българската икономика.

ТРИТЕ КЛЮЧОВИ “ИН”, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ИМЕТО НА КОМПАНИЯТА СА

ИНОВАЦИИ

с поставяне на акцент върху новото и начините за развитие конкурентноспособността на европейската икономика, базирана на знанието. Търсене на ефекта от иновациите върху живота на българските граждани и спомагане развитието на предприемаческата среда в България чрез подготовка на проекти по Европейската програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, Програмата „Еразъм+“ и Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ИНФОРМАЦИЯ

с поставяне на акцент върху възможностите за кандидатсване и подготовката на проекти, така, че фирмите и организациите от България да бъдат равноправна част от глобалното състезание.

ИНВЕСТИЦИИ

с поставяне на акцент върху инвестициите в Европа, в частност ЕС – вторият най-голям инвеститор в света за научноизследователска и развойна дейност, и възможностите пред българските бенефициенти. Възможности за подготовка и участие в проекти, информация за размер на инвестициите, при какви условия и с каква визия се насочват към Европейския съюз и страната ни като част от него.

СВЪРЗАНОСТ

 • Иновативно образование, младеж и спорт

 • Предприемачество и иновации
 • Здравеопазване
 • Демографски предизвикателства
 • Популяризиране на българската култура и наследство като част от европейската цивилизация

НАШИЯТ ЕКСПЕРТЕН ЕКИП

д-р Младен Ламбев

Мениджър проекти

Борислава Лалова

Експерт ``Европейски въпроси и проекти``

НАШИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ПРИКЛЮЧЕНИ ПРОЕКТИ

58

УСПЕХ

83

Нашите резултати се базират на формулата:

S (път) = V (скорост) x T (време)

гарантираща компонентите скорост и време за пътя, който извървяваме с нашите клиенти чрез навременно долавяне пулса на времето, предоставяните възможности, ефикасното и ефективно идентифициране на подходящо финансиране и разработване на проектните идеи.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ще се радваме да помогнем с вашия проект!